Uradne objave20.8.2018
Na podlagi tretjega odstavka sklepa 5.1., 20. skupščine z dne 28.6.2016, družba INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica v priponki objavlja polletne poslovne rezultate 2018.

Inles d.d.

Polletni poslovni rezultati 2018

28.6.2018
Skladno s določili Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavno zakonodajo, upravni odbor objavlja sklepe
22. skupščine družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica
z dne 27.6.2018
Sklepi skupščine se nahajajo v priponki.

Upravni odbor

- Sklepi 22. skupščine
Sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe še najmanj deset let od dneva objave.

28.5.2018
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, Uredbe 596/2014 in Delegirane Uredbe 2016/522, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestila o poslih vodilnih delavcev in z njimi povezanih oseb, katere je družba prejela dne 28.5.2018. Vsebina je razvidna iz priponk. To obvestilo bo objavljeno na spletnih straneh družbe še najmanj 5 let od dneva objave. Upravi odbor 24.5.2018
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.3. člena Statuta, upravni odbor družbe sklicuje
22. skupščino družbe INLES d.d.,
ki bo v sredo 27. 06. 2018 , ob 11.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe Kolodvorska 22, Ribnica
Dnevni red: ->več
Obrazci:
- Prijava udeležbe
- Prijava in pooblastilo

21.5.2018
SEJA UPRAVNEGA ODBORA
Upravni odbor družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica je na svoji seji dne 21.05.2018:
Oblikoval predlog za imenovanje članov upravnega odbora za naslednje mandatno obdobje, potrdil sklic 22. skupščine družbe s predlaganim dnevnim redom, ter se seznanil z sklepom sveta delavcev o imenovanju člana upravnega odbora-predstavnika delavcev.
To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d., še najmanj pet let od dneva objave.
Upravni odbor

26.4.2018
Letno poročilo družbe INLES d.d. in Skupine INLES za poslovno leto 2017
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov in skladno s Pravili Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, družba INLES d.d. objavlja revidirano letno poročilo o poslovanju družbe za poslovno leto 2017 in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine INLES za poslovno leto 2017. Upravni odbor je letni poročili obravnaval in potrdil na seji dne 26.4.2018. Letni poročili bosta objavljeni in dostopni na spletni strani družbe ( www.inles.si) še najmanj 10 let od objave. Upravni odbor
- Letno poročilo družbe Inles 2017
- Letno poročilo Skupine Inles 2017


26.4.2018
Seja upravnega odbora
Upravni odbor družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica je na svoji seji dne 26.04.2018:

Potrdil revidirano letno poročilo družbe Inles d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Inles za poslovno leto 2017.
Potrdil poročilo o delu Upravnega odbora za leto 2017, ter predlog skupščini družbe o uporabi čistega dobička za leto 2017 in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora.
Potrdil poslovni načrt družbe za leto 2018 in predlog skupščini družbe za imenovanje revizorja za leto 2018, ter se seznanil z informacijo o poslovanju družbe v prvem tromesečju letošnjega leta.
To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d., še najmanj pet let od dneva objave.
Upravni odbor

13.12.2017
Seja upravnega odbora
Upravni odbor družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, se je na svoji seji dne 12.12.2017 seznanil s poslovanjem družbe v obdobju januar – oktober 2017, ter potrdil Smernice poslovanja družbe za leto 2018, kot ustrezno osnovo za pripravo Poslovnega načrta.
To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d., še najmanj pet let od dneva objave. To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d., še najmanj pet let od dneva objave.
Upravni odbor

27.6.2017
OBVESTILO O SKLEPIH 21. SKUPŠČINE DRUŽBE
Skladno s določili Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavno zakonodajo, Upravni odbor objavlja sklepe 21. skupščine družbe INLES d.d., z dne 27.6.2017.
- 21. seja - obvestilo o sklepih skupščine

12.5.2017
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.3. člena Statuta delniške družbe
INLES d.d., Kolodvorska 22, upravni odbor sklicuje 21. skupščino
delniške družbe INLES d.d.,
ki bo v torek 27.6.2017 , ob 11.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe Kolodvorska 22, Ribnica
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, Letnim poročilom in Poročilom upravnega odbora je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, vsak delovni dan med 10.00 in 12.00 uro, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarjem je gradivo, vzorec prijave udeležbe in pooblastila, dostopno na sedežu družbe Inles.d.d, Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, na spletnih straneh družbe www.inles.si, pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.
Sklic skupščine z dnevnim redom, predlogi sklepov in informacijami za delničarje je v priloženem besedilu.
Na dan sklica skupščine ima družba 712.410 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 71.241 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.
Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. čl., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe v priloženem besedilu.
Sklic skupščine je objavljen v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet, AJPES-a in na spletni strani družbe www.inles.si , od datuma objave sklica dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.
Upravni odbor
Datum:
Pripeti dokumenti:
- Sklic skupščine,
- vzorec prijave,
- vzorec prijave in pooblastila

26.4.2017
poročilo družbe INLES d.d. in Skupine INLES za poslovno leto 2016
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov in skladno z Pravili Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, družba INLES d.d. objavlja revidirano letno poročilo o poslovanju družbe za poslovno leto 2016 in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine INLES za poslovno leto 2016.
Upravni odbor je letni poročili obravnaval in potrdil na seji dne 25.4.2017.
Letni poročili bosta objavljeni in dostopni na uradni spletni strani družbe (www.inles.si ) še najmanj 10 let od dneva objave.
Upravni odbor
- Letno poročilo družbe inles 2016
- Letno poročilo Skupine Inles 2016

25.04.2017
Seja upravnega odbora
Upravni odbor družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica je na svoji seji dne 25.04.2017: Potrdil revidirano letno poročilo družbe Inles d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Inles za poslovno leto 2016. Potrdil poročilo o delu Upravnega odbora za leto 2016, ter predlog skupščini družbe o uporabi čistega dobička za leto 2016 in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora. Potrdil poslovni načrt družbe za leto 2017 in predlog skupščini družbe za imenovanje revizorja za leto 2017. Potrdil sklic 21. skupščine družbe s predlaganim dnevnim redom, ter se seznanil z informacijo o poslovanju družbe v prvem tromesečju letošnjega leta. To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d., še najmanj pet let od dneva objave. Upravni odbor

23.3.2017
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne 23.03. 2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 23.3.

16.3.2017
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne 16.03. 2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 16.3.

14.3.2017
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne 14.03. 2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 14.3.

10.3.2017
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne 10.03. 2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 10.3.

3.3.2017
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne 3.03. 2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 3.3.

17.2.2017
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža,
katerega je družba prejela dne 17.02. 2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 17.2.

3.2.2017
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela dne 3.02. 2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 3.2.

9.1.2017
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela dne 09.01. 2017. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 9.1

21.12. 2016
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela dne 21.12. 2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 21.12

19.12.2016
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 19.12.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 19.12

12.12.2016
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 12.12.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 12.12

2.12.2016
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 2.12.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 2.12.

23.11.2016
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 23.11.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 23.11.

18.11.2016
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 18.11.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 18.11.

15.11.2016
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 15.11.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 15.11.

9.11.2016
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 9.11.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 9.11.

4.11.2016
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 4.11.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 4.11.

28.10.2016
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 28.10.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 28.10.

21.10.2016
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 21.10.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 21.10.
To obvestilo bo objavljeno na spletnih družbe še najmanj 5 let od dneva objave.

18.10.2016
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 18.10.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 8.10.
To obvestilo bo objavljeno na spletnih družbe še najmanj 5 let od dneva objave.

13.10.2016
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestilo o spremembi pomembnega deleža, katerega je družba prejela 13.10.2016. Vsebina obvestila je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 4.10.
To obvestilo bo objavljeno na spletnih družbe še najmanj 5 let od dneva objave.

7.10.2016
Obvestilo o spremembi pomembnih deležev.
Na podlagi določil Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI) in Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana, INLES d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja obvestili o spremembi pomembnega deleža, kateri je družba prejela 4.10 in 7.10. 2016. Vsebina obvestil je razvidna iz priponke.
- Obvestilo 4.10. .
- Obvestilo 7.10. .
To obvestilo bo objavljeno na spletnih družbe še najmanj 5 let od dneva objave.

30.6.2016
Polletno poročilo o poslovanju družbe Inles d.d. in skupine Inles, za obdobje januar - junij 2016

Na podlagi 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica objavlja Polletno poročilo o poslovanju družbe Inles d.d. in skupine Inles, za obdobje januar - junij 2016.
Polletno poročilo

29.6.2016 OBVESTILO O SKLEPIH SKUPŠČINE

Skladno s določili Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavno zakonodajo, Upravni odbor objavlja sklepe 20. skupščine družbe INLES d.d., z dne 28.6.2016.

Na skupščine je bilo, od 641.180 delnic z glasovalno pravico, prisotnih 560.300 delnic, kar predstavlja 87,39 % vseh glasov. Delničarji so z zahtevano večino sprejeli naslednje sklepe:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine
Predlog sklepa: 1.1. Na predlog upravnega odbora se izvolijo organi skupščine v naslednji sestavi: - predsednik skupščine: Boštjan J. Thurnherr
- predsednik verifikacijske komisije: Janez Benčina
- preštevalca glasov: Marija Adamič in Teja Jeriha
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Nada Kumar.
O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 560.300 delnic, kar predstavlja 78,65 % osnovnega kapitala
družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 560.300 delnic ali 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.
2. Predstavitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2015 in poročila upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnim direktorjem
Predlog sklepa:
2.1. Bilančni dobiček družbe za poslovno leto 2015 znaša 20.893,39 EUR in ostane nerazporejen.

O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 560.300 delnic, kar predstavlja 78,65 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 560.267 delnic ali 99,9941 % oddanih glasov, 33 glasov ali 0,0059 % je glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. Predlog sklepa:
2.2. Skupščina družbe podeljuje upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovnoleto 2015. O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 560.300 delnic, kar predstavlja 78,65 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 560.300 delnic ali 100 % oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.
3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2016
Predlog sklepa:
3.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2016, se imenuje revizijsko družbo RESNI, revizija in svetovanje d.o.o., iz Ljubljane.
O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 560.300 delnic, kar predstavlja 78,65 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 428.138 delnic ali 76,4123 % oddanih glasov, 132.162 glasov ali 23,5877 % je glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.
4. Imenovanje člana upravnega odbora
Predlog sklepa:
4.1. Za člana upravnega odbora družbe, se z dnem 29.06.2016 imenuje Boštjan Jan Thurnherr, iz Ljubljane,za mandatno dobo od dneva imenovanja do 28.8.2018.
O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 560.300 delnic, kar predstavlja 78,65 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 560.300 delnic ali 100 %oddanih glasov, nič glasov PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH. 5. Umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev Predlog sklepa:
5.1. Delnice družbe INLES, Proizvodnja, trženje in inženiring d.d., Kolodvorska ulica 22, 1310 Ribnica z oznako IHPG se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev ( vstopna kotacija Ljubljanske borze d.d. ).
Vsem delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo sklepu o umiku delnic z organiziranega trga, družba ponuja, da bo na njihovo zahtevo, prevzela vse njihove delnice družbe, za plačilo primerne denarne odpravnine v višini 4,00 EUR za delnico.
Družba bo po umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev, za zagotavljanje obveščenosti delničarjev, na svojih spletnih straneh, vsaj še 5 let tekoče objavljala četrtletne poslovne rezultate.
O predlaganem sklepu je veljavno glasovalo 560.300 delnic, kar predstavlja 78,65 % osnovnega kapitala družbe. ZA sprejem sklepa je glasovalo 560.267 delnic ali 99,9941 % oddanih glasov, 33 glasov ali 0,0059 % je glasovalo PROTI, nič glasov ni bilo VZDRŽANIH.

Napovedane izpodbojne tožbe

Napovedana je bila tožba za izpodbijanje sklepa 5.1..

Upravni odbor

27.5.2016
Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.3. člena Statuta delniške družbe INLES d.d., Kolodvorska 22, upravni odbor sklicuje

20. skupščino delniške družbe INLES d.d,
ki bo v torek 28.6.2016 , ob 1 1.00 uri v sejni sobi na sedežu družbe Kolodvorska 22, Ribnica.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom in Poročilom upravnega odbora je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.

Delničarjem je gradivo, vzorec prijave udeležbe in pooblastila, dostopno na sedežu družbe Inles.d.d, Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, na spletnih straneh družbe www.inles.si, pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.
Sklic skupščine z dnevnim redom, predlogi sklepov in informacijami za delničarje je v priloženem besedilu.
Na dan sklica skupščine ima družba 712.410 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 71.241 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.
Informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. čl., 301. in 305. člena ZGD-1C so dostopne na spletni strani družbe v priloženem besedilu.
Sklic skupščine je objavljen v elektronskem sistemu obveščanja SEOnet, AJPES-a in na spletni strani družbe www.inles.si , od datuma objave sklica dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.
Upravni odbor
Dokumenti:
dnevni red 20. seje skupščine Inles d.d<\a> vzorec prijave vzorec prijave in pooblastila GM-111/16

18.5.2016
Vmesno poročilo poslovodstva družbe INLES d.d.
Na podlagi 114. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v priponki objavlja vmesno poročilo poslovodstva družbe Inles d.d. za obdobje od 01.01.2016 do dneva objave. Pojasnila in podatki pa se nanašajo na obdobje od 01.01.2016 do 31.03.2016.
Letno poročilo Skupine Inles 2015

26.4.2016
Letno poročilo Skupine Inles za leto 2015
Skladno s Pravili Ljubljanske borze d.d. in veljavno zakonodajo, družba INLES d.d., objavlja Letno poročilo Skupine INLES za leto 2015, katerega je upravni odbor potrdil na svoji 10. seji dne 26.4.2016.
Letno poročilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe, za dobo petih let, od datuma objave. Upravni odbor
Letno poročilo Skupine Inles 2015
AR-56/16

26.4.2016 Seja upravnega odbora
Upravni odbor družbe INLES d.d., Ribnica, je na svoji 10. seji, dne 26.04.2016 sprejel naslednje

S K L E P E
1. Potrdi se zapisnik 9. seje upravnega odbora.
2. Potrdi se poročilo o delu Upravnega odbora za leto 2015.
3. Upravni odbor soglaša z predlaganim dnevnim redom 20. skupščine družbe, ki bo dne 28.6.2016 ob 11.00 uri, na sedežu družbe.
4. Upravni odbor predlaga skupščini družbe, da upravnemu odboru in izvršnim direktorjem podeli razrešnico za poslovno leto 2015.
5. UO predlaga, da skupščina družbe, za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2016, imenuje revizijsko družbo RESNI revizija in svetovanje d.o.o., iz Ljubljane.
6. Upravni odbor potrjuje konsolidirano letno poročilo Skupine Inles za poslovno leto 2015.
7. Sprejme se predlog za povečanje osnovnega kapitala družbe IP Inles d.o.o. Povečanje se izvede s pretvorbo terjatev Inles d.d. do IP Inles d.o.o., do višine
200.000,00 EUR in sicer do konca poslovnega 2016.
8. Upravni odbor se seznani z informacijo o poslovanju družbe v obdobju januar – marec 2016
To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d., še najmanj pet let od dneva objave.
Upravni odbor

31.3.2016
Letno poročilo družbe INLES d.d. za leto 2015
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje, družba INLES d.d. Ribnica objavlja naslednje sporočilo:
Upravni odbor je na 9. seji dne 30.03.2016, potrdil letno poročilo družbe INLES d.d. za poslovno leto 2015.
Letno poročilo družbe INLES d.d. za poslovno leto 2015 bo objavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe ( www.inles.si) še najmanj pet let od dneva objave.
Sestavni del letnega poročila je tudi izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki je objavljena v sklopu letnega poročila družbe.
Upravni odbor
Datum: 31.03.2016
Pripeti dokumenti:
Letno poročilo 2015 AR-12/16

30.03.2016
Seja upravnega odbora
Upravni odbor družbe INLES d.d., Ribnica, je na svoji 9. seji, dne 30.03.2016 sprejel naslednje
S K L E P E
1. Potrdi se zapisnik 8. seje upravnega odbora z dne 25.12.2015.
2. Upravni odbor potrjuje letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2015.
3. V računovodskih izkazih za leto 2015 je čisti dobiček poslovnega leta izkazan v višini 41.786,78 EUR. Del čistega dobička v višini 20.893,39 EUR se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, razlika v znesku 20.893,39 EUR ostane neuporabljen del čistega dobička poslovnega leta, o katerem bo odločala skupščina družbe. Izguba, ki se v povezavi z rezervacijami za odpravnine, nanaša na pretekla leta, znaša 1.363,51 EUR in se knjiži v breme nerazporejenega dobička iz preteklih let.
4. Upravni odbor sprejme poslovni načrt Inles d.d. za leto 2016.
5. Upravni odbor se seznani z informacijo o tekočem poslovanju v letu 2016.
To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d., še najmanj pet let od dneva objave.
Upravni odbor
Datum: 31.03.2016
INI-220/16
16.12.2015
Sklepi 8. seje UO INLES d.d.
Pripeti dokumenti: Sklepi 8.seje upravnega odbora družbe inles d.d.

17.11.2015
Vmesno poročilo poslovodstva
Pripeti dokumenti:
Vmesno poročilo poslovodstva 1.7.2015 do 30.9.2015

26.08.2015
Polletno poročilo
Na podlagi 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in Pravil Ljubljanske borze d.d., družba Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v priponki objavlja Polletno poročilo o poslovanju družbe Inles d.d., in skupine Inles, za obdobje januar – junij 2015. Polletno poročilo bo objavljeno tudi na spletnih straneh družbe, za dobo petih let, od datuma objave.
Upravni odbor
Datum: 26.08.2015
Pripeti dokumenti: Polletno poročilo SAR-30/15

3.6.2015
Obvestilo o sprejetih sklepih skupščine
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe objavlja sklepe 19.redne seje skupščine delničarjev družbe INLES d.d.,Kolodvorska 22, Ribnica, ki je bila v sredo 3.6.2015 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe Inles d.d. v Ribnici.
Sprejeti sklepi skupščine
Sprejeti sklepi skupščine se nahajajo v priponki.
Napovedane izpodbojne tožbe,
Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.
Sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe še najmanj pet let, od dneva objave.

Upravni odbor
Datum: 03.06.2015
Pripeti dokumenti: Sklepi 19. seje skupščine
GM-104/15

21.5.2015
Vmesno poročilo
Na podlagi 114.člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI,U.l.RS št.67/2007 s spremembami) upravni odbor družbe Inles d.d., Ribnica objavlja Vmesno poročilo poslovodstva o poslovanju družbe za obdobje od 01.01.2015 do dneva objave vmesnega poročila. Podatki in njihova pojasnila pa se nanašajo na obdobje od 01.01.2015 do 31.03.2015.
Informacije bodo objavljene na spletni strani družbe www.inles.si od 21.5.2015 dalje ter bodo dostopne na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave..

Upravni odbor.
Datum: 21.05.2015.
Pripeti dokumenti: Vmesno poročilo poslovodstva.
.
IMS-19/15.
.
29.04.2015.
Letno poročilo Skupine Inles 2014
Na podlagi Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba INLES d.d. objavlja naslednje sporočilo:
Letno poročilo Skupine INLES za leto 2014 bo objavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe ( www.inles.si) še najmanj pet let od dneva objave.
Upravni odbor je potrdil Letno poročilo Skupine INLES za leto 2014 na 7. redni seji dne 29.04.2015.

Upravni odbor
Datum: 29.04.2015
Pripeti dokumenti: Letno poročilo Skupine Inles za leto 2014
AR-74/15

29.04.2015
Objava sklica skupščine delničarjev
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje upravni odbor družbe sklicuje 19. redno sejo skupščine delničarjev družbe,
ki bo v sredo, 3.6.2015 ob 10.00 uri v sejni sobi družbe v Ribnici, Kolodvorska 22.
Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, Letnim poročilom in Poročilom upravnega odbora je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Delničarjem je gradivo ter vzorec prijave udeležbe ter pooblastila dostopno na sedežu družbe Inles.d.d, Kolodvorska 22, Ribnica, v tajništvu, na spletnih straneh družbe www.inles.si, pa tudi v elektronskem sistemu obveščanja Ljubljanske borze, d.d., SEOnet. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so delničarjem na voljo na spletni strani družbe.
Dnevni red skupščine s predlogi sklepov je v priloženem besedilu.
Na dan sklica skupščine ima družba 712.410 navadnih kosovnih imenskih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas. Na dan sklica skupščine ima družba 71.241 lastnih delnic, ki nimajo glasovalne pravice.
Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300. čl., 301. in 305. člena ZGD-1C so dostopne na spletni strani družbe.
Sklic skupščine delničarjev družbe je objavljen tudi v elektronskem sistemu obveščanja AJPES in na spletni strani družbe www.inles.si od datuma objave tega obvestila dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.

Upravni odbor
Datum: 29.04.2015
Pripeti dokumenti: dnevni red 19. seje skupščine Inles d.d., vzorec prijave, vzorec prijave in pooblastila
GM-42/15

29.04.2015
Seja upravnega odbora
Upravni odbor družbe INLES,d.d., se je dne 29.4.2015 sestal na svoji 7. redni seji in sprejel naslednje sklepe:
Potrdi se zapisnik 6. redne seje upravnega odbora.
Potrdi se poročilo o delu upravnega odbora za leto 2014.
V skladu s 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se predlaga, da skupščina podeli upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2014.
Skupščini INLES d.d. se predlaga, da se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2015 izbere pooblaščeno revizijsko družbo AGC CONSULTATIO d.o.o., Ulica Jana Husa 1a, Ljubljana.
Upravni odbor soglaša s predlaganim terminom sklica in dnevnim redom 19. redne Skupščine družbe, ki bo 3.6.2015 ob 10.00 uri.
Upravni odbor potrjuje konsolidirano letno poročilo Skupine Inles za leto 2014.
Upravni odbor je seznanjen s podatki o tekočem poslovanju za obdobje jan.-april 2015
To sporočilo bo objavljeno na uradni spletni strani družbe Inles d.d. še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor
Datum: 29.04.2015
INI-355/15

31.03.2015
Letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2014
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Inles d.d. Ribnica objavlja naslednje sporočilo:
Letno poročilo družbe Inles d.d. za poslovno leto 2014 bo objavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe ( www.inles.si) še najmanj pet let od dneva objave.
Upravni odbor je potrdil letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2014 dne 30.3.2015.
Sestavni del letnega poročila je tudi izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki jo objavljamo v sklopu Letnega poročila družbe Inles d.d.

Upravni odbor
Datum: 31.03.2015
Pripeti dokumenti: Letno poročilo 2014

30.03.2015
Upravni odbor družbe INLES d.d., se je dne 30.3.2015 sestal na 6. redni seji in sprejel naslednje sklepe:
Potrdi se zapisnik 5. redne seje upravnega odbora.
Potrdi se poslovni načrt družbe Inles d.d. za leto 2015.
Upravni odbor je seznanjen z ustno informacijo o tekočem poslovanju 2015.
Upravni odbor potrjuje letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2014.
V računovodskih izkazih za leto 2014 je čisti dobiček poslovnega leta izkazan v višini 73.971,84 EUR. Del čistega dobička v višini 36.985,92 EUR se uporabi za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, razlika v znesku 36.985,92 EUR ostane neuporabljen del čistega dobička poslovnega leta, o katerem bo odločala skupščina družbe.
To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor
Datum: 01.04.2015

30.03.2015
Upravni odbor družbe INLES d.d., se je dne 19.12.2014 sestal na 5. redni seji in sprejel naslednje sklepe:
. Potrdi se zapisnik 4. redne seje upravnega odbora.
2. Upravni odbor se je seznanil s Smernicami poslovanja INLES d.d. za leto 2015 in jih potrdil kot ustrezno osnovo za izdelavo Poslovnega načrta INLES d.d. za leto 2015.
3. Upravni odbor je seznanjen s tekočim poslovanjem družbe v obdobju januar-oktober 2014.
4. Zavarovanje odgovornosti članov UO se podaljša še za eno leto.

To obvestilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

Upravni odbor

09.12.2014
Letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2013-dopolnitev
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba Inles d.d. Ribnica objavlja naslednje sporočilo:
Družba Inles d.d. skladno z odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev, opr. štev.. 0600-11/2014-64 z dne 21.11.2014, objavlja dopolnjeno izjavo o upravljanju družbe, ki je sestavni del poslovnega poročila revidiranega letnega poročila družbe za leto 2013, v delu, ki zadeva sestavo in delovanje revizijske komisije iz tretjega odstavka 289. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Dopolnjeno letno poročilo družbe Inles d.d. za poslovno leto 2013 bo objavljeno in dostopno na uradni spletni strani družbe ( www.inles.si) še najmanj pet let od dneva objave.
Sestavni del letnega poročila je tudi izjava o spoštovanju Kodeksa upravljanja javnih delniških družb, ki jo objavljamo v sklopu Letnega poročila družbe Inles d.d. Letno poročilo družbe Inles d.d. za leto 2013 -dopolnitev

19.11.2014
Vmesno poročilo poslovodstva
Na podlagi 114.člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI,U.l.RS št.67/2007 s spremembami) upravni odbor družbe Inles d.d., Ribnica objavlja Vmesno poročilo poslovodstva o poslovanju družbe za obdobje od 01.07.2014 do dneva objave vmesnega poročila. Podatki in njihova pojasnila pa se nanašajo na obdobje od 01.07.2014 do 31.09.2014.

Informacije bodo objavljene na spletni strani družbewww.inles.si od 17.11.2014 dalje ter bodo dostopne na spletni strani družbe še najmanj pet let od dneva objave.

upravni odbor

Datum: 19.11.2014
1.Vmesno poročilo poslovodstva

29.08.2014
Polletno poročilo 2014
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d.d. in 112. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, družba Inles d.d., Kolodvorska 22, Ribnica, v priponki objavlja
Polletno poročilo o poslovanju družbe Inles d.d.in skupine Inles, za obdobje januar - junij 2014.
Polletno poročilo bo objavljeno tudi na spletni strani družbe za dobo petih let, od datuma objave.
Pripeti dokumenti: Polleno poročilo
SAR-65/14

17.07.2014
4. redna seja upravnega odbora družbe INLES
Upravni odbor družbe INLES,d.d., se je dne 17.7.2014 sestal na svoji 4. redni seji in sprejel naslednje sklepe:
1. Potrdi se zapisnik 3. redne seje upravnega odbora in korespondenčne seje z dne 28.3.2014 in 23.4.2014.
2. Potrdi se poročilo o delu upravnega odbora za leto 2013.
3. V skladu s 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se predlaga, da skupščina podeli upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2013.
4. Skupščini INLES d.d. se predlaga, da se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2014 izbere pooblaščeno revizijsko družbo AGC CONSULTIO d.o.o., Ulica Jana Husa 1a, Ljubljana.
5. Upravni odbor soglaša s predlaganim terminom sklica in dnevnim redom 18. redne Skupščine družbe, ki bo 28.08.2013 ob 10.00 uri.
6. Upravni odbor je seznanjen s podatki o tekočem poslovanju za obdobje jan.-maj 2014 in soglaša z izvedeno prodajo nepremičnin družbi Ertl Glas d.o.o.

18.11.2013
4. redna seja upravnega odbora družbe INLES
Upravni odbor družbe INLES,d.d., se je dne 17.7.2014 sestal na svoji 4. redni seji in sprejel naslednje sklepe:
1. Potrdi se zapisnik 3. redne seje upravnega odbora in korespondenčne seje z dne 28.3.2014 in 23.4.2014.
2. Potrdi se poročilo o delu upravnega odbora za leto 2013.
3. V skladu s 294. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) se predlaga, da skupščina podeli upravnemu odboru in izvršnim direktorjem razrešnico za poslovno leto 2013.
4. Skupščini INLES d.d. se predlaga, da se za revidiranje računovodskih izkazov za leto 2014 izbere pooblaščeno revizijsko družbo AGC CONSULTIO d.o.o., Ulica Jana Husa 1a, Ljubljana.
5. Upravni odbor soglaša s predlaganim terminom sklica in dnevnim redom 18. redne Skupščine družbe, ki bo 28.08.2013 ob 10.00 uri.
6. Upravni odbor je seznanjen s podatki o tekočem poslovanju za obdobje jan.-maj 2014 in soglaša z izvedeno prodajo nepremičnin družbi Ertl Glas d.o.o.

18.11.2013
Vmesno poročilo poslovodstva

Na podlagi 114.člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI,U.l.RS št.67/2007 s spremembami) upravni odbor družbe Inles d.d., Ribnica objavlja Vmesno poročilo poslovodstva o poslovanju družbe za obdobje od 01.01.2013 do 30.09.2013. Informacije se objavljajo skladno s 386. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov in bodo objavljene na spletni strani družbe od 18.11.2013 dalje ter bodo dostopne na spletni strani družbe še najmanj pet let.

upravni odbor

Datum: 18.11.2013
I-INI-1191/13
1. Vmesno poročilo poslovodstva

Objave do 16.5.2014 si lahko ogledate tukaj.
Ostale uradne objave si lahko ogledate tukaj.